#2 (2), 2022

ПЕДАГОГИКА

    Аман Б.к.,
КАТ ЖАНА КАТТАР ЖӨНҮНДӨ
Страницы:14-19      Язык:  lorem    DOI:10.33514/BK-1694-7711-2022-2(2)-14-19

Макалада иш кагаздарынын бири болгон  кат жана анын түрлөрү, өзгөчөлүктөрү каралган. Каттардын түрлөрү конкреттүү мисалдары менен ачып көрсөтүлүп, анын тарбиялык мааниси белгиленген.

Полный текст

    Жороева Р...,
ПАТРИОТТУК ТАРБИЯ — ТАРБИЯЛЫК ИШТИН МААНИЛУУ БАГЫТТАРЫНЫН БИРИ
Страницы:19-25      Язык:  lorem    DOI:10.33514/BK-1694-7711-2022-2(2)-19-25

Жаштарды патриоттук тарбиялоо Кыргыз Республикасынын мамлекеттик саясатынын негизги багыттарынын бири болуп саналат. Жаштардын иш-аракетинде жалгандык, конформизм, адеп-ахлаксыздыкка кайдыгерлик, адеп-ахлаксыздыктын көрүнүштөрү, цинизм сыяктуу терс фактылар байкалууда. Ошол эле учурда, жогорку окуу жайлар студенттерге окуу процессинде да, сабактан тышкары убактарда да патриоттук тарбия берүү үчүн көптөгөн мүмкүнчүлүктөргө ээ. Мунун баары толеранттуулук идеологиясынын, улуттар аралык мамилелердин маданиятынын, улууларды сыйлоонун, сүйүүнүн негизи боло турган «патриоттук», «патриоттук тарбия» түшүнүктөрүнүн калыптанышына, өзүнүн туулуп-өскөн жери жана өлкөсү, өз өлкөсүнуүн тагдыры үчүн жеке жоопкерчиликти алууга жаңыча көз караш менен кароого мүмкүндүк берет.

Полный текст

    Калдыбаев С.К., Айтимбетова А.К.,
«ИЗИЛДӨӨЧҮЛҮК КОМПЕТЕНТҮҮЛҮК» ТҮШҮНҮГҮНҮН МААНИСИ, КАСИЕТТЕРИ ЖАНА МИЛДЕТТЕРИ
Страницы:25-32      Язык:  lorem    DOI:10.33514/BK-1694-7711-2022-2(2)-25-32

Макалада«Изилдөөчүлүккомпетенттүүлүк» түшүнүгүнүнмааниси, касиеттерижанааткаруучуфункцияларыиликтөөгөалынган. Бултүшүнүккөаныктамаберишкенокумуштуулардынэмгектерианализденген. Изилдөөчүлүккомпетенттүүлүктүнкасиеттеричечмеленип, аткаруучуфункцияларыкелтирилген.

Полный текст


ФИЛОЛОГИЯ

    Түркменоглу К...,
NARRATING THE LOVE OF KNOWLEDGE IN THE SONG: THE EXPRESSION OF MUKAY ELEBAEV IN THE SONG "ZARYGAM"
Страницы:3-13      Язык:  lorem    DOI:10.33514/BK-1694-7711-2022-2(2)-3-13

At the beginning of the 20th century, when the Soviet-Kyrgyz literature was being formed, the level of education in Kyrgyzstan was much lower. Already at that time, the Kyrgyz were considered the least literate people in the geography of Turkestan. Due to various opportunities, young people could not go to school and receive a proper education. Only children from wealthy families studied in the schools that opened at that time, and the children of local residents who did not have material resources were deprived of this. Like many social issues, this issue was reflected in Kyrgyz literature in literary works created at that time. One of the authors who wrote these events in his works is the Kyrgyz poet Mukay Elebaev. Mukay Elebaev, who entered the world of literature with his poems, mainly wrote about his experiences. However, it is clear that Elebaev really focused on some of the events taking place in Kyrgyzstan at that time, on the problems experienced by the Kyrgyz people, and absorbed them into his work. "Zarygam", the first song written by Mukay Elebaev, expresses the greatest desire of the Kyrgyz youth of that time. With the song "Zarygam" Elebaev turned to the hearts of young people who, like him, are passionate about reading and writing, and supported them. Therefore, this song by Elebaev attracted a lot of attention from the Kyrgyz. This article will reveal which problem of the period is reflected in the song of Mukay Elebaev "Zarygam". This song, which in its content is of great importance among the Kyrgyz youth, will be considered as a whole.

Полный текст