Асланова А Т

    Келдибеков А.Д., Асланова А.Т.,
«МАНАС» ЭПОСУ – КЫРГЫЗ ЭЛИНИН КѲѲНѲРБѲС МАДАНИЙ МУРАСЫ
Страницы:32-37      Язык:  lorem    DOI:10.33514/BK-1694-7711-2019-1-32-37

МакаладаЮНЕСКОгокатталгандүйнѳлүкадамзааттыкмурастардынарасындакыргызэлининмаданийүлгүлѳрүнүнтуучокусуболгон«Манас» эпосунунмааниси, ордужанаролужѳнүндѳайтылат. “Манас” эпосукыргызэлининтарыхын, турмуштажрыйбасын, адеп-ахлагын, салт-санаасын, рухиймаданиятынжанагеографиялык, медициналык, астрономиялык, педагогикалык, философиялыкбилимдеринчагылдырганмурасэкендигижѳнүндѳгүокумуштуулардынолуттууой-пикирлеритыянакталды. Авторлортарабынан«Манастын» кыргызэлининжашоосунантереңоруналуусуназорсалымынкошконайтуучулар– эпостунтүзүүчүлѳрү, сактоочуларыкатарыбулмурастымуунданмуунгаѳткѳргѳнѳзгѳчѳфеномендеркатарыталдоогоалынды.

Полный текст