#1, 2020

ИСТОРИЯ

    Абдыраева Ж.Д.,
РАЗВИТИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КЫРГЫЗСТАНЕ: СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ (на примере КГУ им. И.Арабаева)
Страницы:21-29      Язык:  lorem    DOI:DOI 10.33514/ВК-1694-7711-2020-1-21-29

В данной статье освещается история развития и современное состояние исторического педагогического образования в Кыргызстане на примере Кыргызского государственного университета им. И.Арабаева.

Полный текст

    Кашкинбаева А.Т.,
ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ И ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ КАК ФАКТОРЫ ЭТНОНАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
Страницы:29-34      Язык:  lorem    DOI:DOI 10.33514/ВК-1694-7711-2020-1-29-34

В статье рассматриваются ключевые факторы и результаты, влияющие на геополитическую ситуацию на межэтнические отношения.

Полный текст


ЭКОНОМИКА

    Биримкулова К.Д., Маматбеков Д.Н., Эржигитова К...,
МЕСТО И РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
Страницы:35-47      Язык:  lorem    DOI:DOI 10.33514/ВК-1694-7711-2020-1-35-47

В качестве исследовательской задачи автором была определена попытка оценитьместо и роль международного туризма в мировой экономике. Основной задачей исследованияявляется изучениемеждународного туризма, который занимает важное и значимое место в мировой экономике и способствует экономическому и социальному развитию в мировом масштабе. Целью данной работы является показать анализ результатов оценки состояния международного туризма при помощи статистических данных Всемирной Туристской Организации и электронного ресурса “Knoema”, который является самым полным источником глобальных данных для принятия решений в мире.

Полный текст

    Биримкулова К.Д., Маматбеков Д.Н., Эржигитова К...,
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА
Страницы:47-56      Язык:  lorem    DOI:DOI 10.33514/ВК-1694-7711-2020-1-47-56

В статье показаныпроблемы развития предприятий гостиничного бизнеса. Также, отмечены основные направления для дальнейшего улучшения развития гостиниченого бизнеса, как одной из наиболее значимой и составляющей современной индустрии туризма. Целью данной работы является показать анализ результатов оценки состояния гостиничной индустрии Кыргызстана к 2019 годупри помощи SWOT-анализа и данных Национального статистического комитет Кыргызской Республики.

Полный текст

    Джусупбеков Ж.М.,
ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ
Страницы:57-62      Язык:  lorem    DOI:DOI 10.33514/ВК-1694-7711-2020-1-57-62

в этой статье рассматриваются основные характерны особенности содержания договора поставки, согласно законодательству Кыргызской республики, а также детализировано обозреваются аспекты классификации товаров и замечания авторов по данной тематике

Полный текст

    Рахатбекова П.Р.,
ЖЕРГИЛИКТҮҮ КАЛКТЫН ИШКЕР ЖАНА ИШКЕРДҮҮЛҮККӨ КАРАТА МАМИЛЕСИ: БИШКЕК ШААРЫНЫН МИСАЛЫНДА
Страницы:63-68      Язык:  lorem    DOI:DOI 10.33514/ВК-1694-7711-2020-1-63-68

Жалпы коомдун өнүгүшүн жана жарандардын жашоо сапатынын жогорулоосуна шарт түзө алган ишкердүүлүк илимий жактан көпчүлүктү кызыктырган актуалдуу темалардын бири. Мындан улам бул жаатта эл аралык жана жергиликтүү илимпоз жана изилдөөчүлөр тарабынантеориялык жана эмпирикалык эмгектер жасалып келет. Бул жердеги кызыгуу жараткан нерсе – ишкерлердин коомдогу аткарган ишмердиги, функциялары дээрлик бардык коомдордо салыштырмалуу бирдей болсо дагы, алардын жергиликтүү калк тарабынан кабыл алынуусу жана аларга карата мамилеси бирдей эмес болушу мүмкүн. Ошол себептен “Жергиликтүү калктын ишкер жана ишкердүүлүктү кабыл алуусу жана аларга карата мамилеси” аттуу тема кызыктуу жана актуалдуу илимий темалардын бири болуп саналат.

Изилдөөлөр көрсөткөндөй өнүккөн, өнүгүп келе жаткан жана аз өнүккөн коомдордо ишкер жана ишкерлерге карата мамилесинде жана аларды кабыл алуу деңгээлинде айырмачылык байкалат. Ал эми Кыргызстан сыяктуу жетимиш жылдан ашык пландык экономика шарттарында иш алып барган, 25 жылдан ашык гана рыноктук экономика тажрыйбасына ээ өлкөдөгү жергиликтүү коомчулуктун ишкерлер категориясына жана жалпы ишкердүүлүккө карата мамилесин изилдөө - бул макаланын негизги максаты болуп саналат.

Полный текст

    Йылмаз Р...,
БАЖЫ ОРГАНДАРЫНЫН ӨНҮГҮШҮНДӨ ИННОВАЦИЯЛЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫН РОЛУ
Страницы:68-72      Язык:  lorem    DOI:DOI 10.33514/ВК-1694-7711-2020-1-68-72

Макаладабажытармагындагыинновациялыктехнологияларбажыкөзөмөлүнүнтехникалыккаражаттарын, бажыжагынанжол-жоболоштуруужанакөзөмөлүнүнтехнологиясынсистемалууиштепчыгуудажанаөркүндөтүүдө, товарлардыбажычекарасыаркылууөткөрүүдөмамлекеттиккөзөмөлүнүнсапатынжогорулатуу, бажыоргандарынынресурстарыннатыйжалуупайдалануу, кызматкерлердинэмгекшарттарынжакшыртуумаксатындажүргүзүлүүчүжолдорукаралган.

Полный текст

    Чыналиев Д.Т.,
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
Страницы:72-77      Язык:  lorem    DOI:DOI 10.33514/ВК-1694-7711-2020-1-72-77

В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с государственным контролем над предпринимательской активностью. Особенности проведения различных мероприятий государством, связанных с контролем предпринимательской деятельности.

Полный текст

    Шакеев Ж.М.,
ИШКАНАЛАРДЫН ПАЙДА САЛЫГЫ: НЕГИЗГИ КӨЙГӨЙЛӨРҮ
Страницы:77-83      Язык:  lorem    DOI:DOI 10.33514/ВК-1694-7711-2020-1-77-83

Макалада киреше салыгынын уюмдардын ишине тийгизген таасири талкууланат. Заманбап экономикада уюмдун оң финансылык натыйжасы экономикалык субьектинин андан ары өнүгүшү үчүн керектүү каражаттарды алуунун эң маанилүү булагы болуп саналат. Жакшы салык тутуму мамлекеттик чыгымдарды каржылоого зарыл болгон кирешелерди эң ​​жөнөкөй, тең укуктуу жана өсүшкө ыңгайлуу жол менен көбөйтөт.

Полный текст

    Эдигеев М.А.,
ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК В ОСОО
Страницы:83-88      Язык:  lorem    DOI:DOI 10.33514/ВК-1694-7711-2020-1-83-88

В этой статье рассматриваются проблемы совершения сделок членами ОсОО и их родственников. Также дается понятие крупной сделки для ОсОО и алгоритмы их совершения.

Полный текст


ФИЛОЛОГИЯ

    Ашыралиев Т.А.,
ТҮРК, МОҢГОЛ, КЫРГЫЗ ТИЛДЕРИНДЕГИ СОЗУЛМАЛАР, АЛАРДЫН КЕЛИП ЧЫГЫШЫ
Страницы:3-9      Язык:  lorem    DOI:DOI 10.33514/ВК-1694-7711-2020-1-3-9

Бул илимий макалада түрк, моңгол, кыргыз тилдериндеги созулма үндүүлѳрдүн, фонемалык ролу, келип чыгышынын проблемалары чагылдырылат.

Полный текст

    Баялиева Д.А.,
ПРИЕМЫ РЕЧЕВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В РЕКЛАМЕ
Страницы:9-14      Язык:  lorem    DOI:DOI 10.33514/ВК-1694-7711-2020-1-9-14

В статье рассматриваются приемы речевого воздействия в рекламе, а также об эффективности манипулятивных приемов, которые, с одной стороны, ориентированы на подсознательное психологическое воздействие на потребителя, а с другой – создают образ такой действительности, которая целиком подчинена авторской позиции и моделирует авторскую точку зрения на рекламируемый объект.

Полный текст

    Казиева К.К.,
СОВЕТБЕК БАЙГАЗИЕВДИН ПУБЛИЦИСТИКАЛЫК ЭМГЕКТЕРИНДЕГИ ЖАҢЫЧА ИЗДЕНҮҮЛӨР
Страницы:14-20      Язык:  lorem    DOI:DOI 10.33514/ВК-1694-7711-2020-1-14-20

Публицист Советбек Байгазиевдин публицистикалык чыгармаларындагы жаңычылдыктар жөнүндө сөз болот. “Чыңгызга карышкырдан кат”, “Катастрофа алдында ачылган сыр”, “Улутум кыргыз, урааным Манас” (дискуссия) сыяктуу публицистикалык чыгармаларындагы дискуссия формасы – публицистикадагы коомду ынандыруунун өзгөчө түрү катары бааланат. Советбек Байгазиевдин өз оюн коомго жеткирүү чеберчилиги талданат.

Полный текст